Piero Gattoni (CIB)

Biometano e Biogas, Ecofuturo 2017

EcoFuturo 2017: intervista a Piero Gattoni (Consorzio Italiano Biogas)