Ecofuturo 2018 - Intervista a Massimo Berti, Microfotovoltaico One-Way

Ecofuturo 2018, Rinnovabili

Ecofuturo 2018 – Intervista a Massimo Berti, Microfotovoltaico One-Way